tiistai 8. joulukuuta 2015

ASP.NET MVC5 - Hae Ajaxilla arvo tietokannasta

http://stackoverflow.com/questions/33733197/pass-value-to-a-textbox-using-mvc-5

<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function () {
    $("#txtid").change(function () {
      $.ajax({
        url: '/CommissionsFinals/GetTarifa',
        type: 'GET',
        contentType: "application/json; charset=utf-8",
        dataType: 'json',
        data: { clientID: $("#DDLCliente").val(), consultorID: $("#DDLConsultor").val() },

        success: function (tarifa) {
          //response(tarifa.
          $('#txtid').val(tarifa).autocomplete

        },
        error: function () {
          alert('Error!');
        }
      });

    })
  });

maanantai 7. joulukuuta 2015

keskiviikko 25. marraskuuta 2015

Dataseppä sponsoroi Rauskin koodikoulua

Rauskin koodikoulu on Rieska-Leader rahoitteinen yleishyödyllinen projekti, jonka kohderyhmänä 7-15 vuotiaan lapset ja nuoret. Dataseppä on mukana sponsoroimassa koodikoulun laitehankintoja!

maanantai 2. marraskuuta 2015

MVC5 - Actionlink ulkoasu

Tässä esimerkki siitä, miten Html.Actionlink voidaan näyttää painikkeena:

<div class="form-group">
            <div class="col-md-offset-2 col-md-10">
                <input type="submit" value="@Resources.Save" class="btn btn-default" /> |
                @Html.ActionLink("Vie taloyhtiö kohderekisteriin", "Create", "Condominiums", new { @class = "btn btn-default" })
            </div>
        </div>

torstai 20. elokuuta 2015

ASP.net MVC5 - Redirect and TempData

Milloin käytetään ViewBag, ViewData tai TempData ?

Kun käyttäjä halutaan ohjata Redirect:ä käyttäen sivulta toiselle, on hyvä käyttää apuna TempData.
ViewBag ja ViewData ominaisuudet tyhjenevät eli arvo on Empty sen jälkeen, kun on siirrytty yksi sivu eteenpäin. Jos halutaan palata esim. kaksi sivua taaksepäin, niin TempData:ssa säilyy tieto, jolla käyttäjä voidaan palauttaa.

torstai 25. kesäkuuta 2015

ASP.net MVC5 - DefaultValue

Html- sivulla kentälle saa helposti asetettua oletusarvon esim. :

            @Html.RequiredLabelFor(model => model.SUM)
            @Html.EditorFor(model => model.SUM, new { htmlAttributes = new { @Value = 0.00  } })
            @Html.ValidationMessageFor(model => model.SUM, "", new { @class = "text-danger" })

tiistai 23. kesäkuuta 2015

TortoiseHg - .hgignore

Käytän Visual Studio Community 2013 versiota. Versiohallintana on TortoiseHg.

Kävipä eräänä päivänä, että lähdin muuttamaan .hgignore tiedoston nimeä.. muuttaminen takaisin entiseksi ei sitten onnistunutkaan windowsin tiedostojen hallinnan kautta.
Avuksi tuli tämä ohje.


Käyttämilleni ohjelmaversiolle sopiva .hgignore versiohallintaan on:

############################################################
## Visual Studio 2013
############################################################
syntax: glob

## User-specific files

*.suo
*.user
*.sln.docstates

## Build results

[Dd]ebug/
[Dd]ebugPublic/
[Rr]elease/
[Rr]eleases/
x64/
build/
bld/
[Bb]in/
[Oo]bj/

## Roslyn cache directories

*.ide/

## MSTest test Results

[Tt]est[Rr]esult*/
[Bb]uild[Ll]og.*

## NUnit

*.VisualState.xml
TestResult.xml

## Build Results of an ATL Project

[Dd]ebugPS/
[Rr]eleasePS/
dlldata.c

*_i.c
*_p.c
*_i.h
*.ilk
*.meta
*.obj
*.pch
*.pdb
*.pgc
*.pgd
*.rsp
*.sbr
*.tlb
*.tli
*.tlh
*.tmp
*.tmp_proj
*.log
*.vspscc
*.vssscc
.builds
*.pidb
*.svclog
*.scc

## Chutzpah Test files

_Chutzpah*

## Visual C++ cache files

ipch/
*.aps
*.ncb
*.opensdf
*.sdf
*.cachefile

## Visual Studio profiler

*.psess
*.vsp
*.vspx

## TFS 2012 Local Workspace

$tf/

## Guidance Automation Toolkit

*.gpState

## ReSharper Ignores

_ReSharper*/
*.[Rr]e[Ss]harper
*.DotSettings.user

## JustCode

.JustCode

## TeamCity Ignores

_TeamCity*

## DotCover Ignores

*.dotCover

## NCrunch Ignores

_NCrunch_*
*.ncrunch*
.*crunch*.local.xml

## MightyMoose
*.mm.*
AutoTest.Net/

## Web workbench (sass)
.sass-cache/

## Installshield output folder

[Ee]xpress/

## DocProject Ignores

DocProject/buildhelp/
DocProject/Help/*.HxT
DocProject/Help/*.HxC
DocProject/Help/*.hhc
DocProject/Help/*.hhk
DocProject/Help/*.hhp
DocProject/Help/Html2
DocProject/Help/html

## Click-Once Ignores

publish/

## Publish Web Output

*.[Pp]ublish.xml
*.azurePubxml
*.pubxml

## Windows Azure Build Ignores

csx/
*.build.csdef

## Windows Store Ignores

AppPackages/

## RIA/Silverlight projects

Generated_Code/

## SQL Server Ignores

App_Data/*.mdf
App_Data/*.ldf

## Backup & Report Files when converting a solution
## Not required, we have mercurial!

_UpgradeReport_Files/
Backup*/
UpgradeLog*.XML
UpgradeLog*.htm

## NuGet
packages/

## Business Intelligence projects

*.rdl.data
*.bim.layout
*.bim_*.settings

## Microsoft Fakes

FakesAssemblies/
*.favdoc

## Miscellaneous Ignores

sql/
*.Cache
ClientBin/
[Ss]tyle[Cc]op.*
~$*
*~
*.dbmdl
*.dbproj.schemaview
*.pfx
*.publishsettings
node_modules/

## Windows Ignores

$RECYCLE.BIN/
Thumbs.db
ehthumbs.db
Desktop.ini

maanantai 22. kesäkuuta 2015

ASP.NET MVC 5 - Conversion of a datetime2 data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value

Tässä hyödyllinen linkki päivämäärien käsittelyssä tulevaan virheeseen..

Itse ymmärsin asian lyhyesti sanottuna näin:
SQL server ja .NET käsittelevät DataTime arvoa eri tavoin ja. Jos .NET koodista viedään "tyhjä" päiväys tietokantaan, niin tulee ym. virheilmoitus. Ratkaisu on, että luodaan oletusarvot päivämäärille MVC5.net modelissa:

 public class Offer
    {
        public Offer()
        {
            OfferValid = DateTime.Now;
            ContractStartTime = DateTime.Now;
            ContractEndTime = DateTime.Now;
        }
...
     
        [Display(Name = "OfferValid", ResourceType = typeof(Resources.Resources))]
        public DateTime? OfferValid { get; set; }
[Display(Name = "ContractStartTime", ResourceType = typeof(Resources.Resources))]
        public DateTime? ContractStartTime { get; set; }
        [Display(Name = "ContractEndTime", ResourceType = typeof(Resources.Resources))]
        public DateTime? ContractEndTime { get; set; }

torstai 28. toukokuuta 2015

Dataseppä jakoi diplomit ensimmäisille koodikoululaisille

On toukokuu ja koulujen päättäjäisten aika. Dataseppäkin jakoi todistuksia koululaisille - jo ennen suvivirren veisuuta. Kyseessä oli keväällä 2015 järjestetyt koodikoulut Raudaskosken koululla.

Raudaskylän kyläyhdistys on käynyt neuvotteluja Koodikoulujen jatkosta Raudaskoskella, ja hankehakemus Rieska-Leaderiin aiheen puitteissa on lähdössä. Lomien jälkeen olemme viisaampia siinä, mitä syksy tuo tullessaan koodikoulujen osalta :)

Mutta koodaus jatkuu, se on varmaa!

maanantai 6. huhtikuuta 2015

ASP.NET MVC

Dataseppä aloittanut kahdessa uudessa projektissa, jossa ohjelmoinnin työkaluna ASP.NET MVC ja tietokantana SQL Server. Jatkossa blogiin tulee tietoa ja ongelmanratkaisua näihin tekniikoihin liittyen.

Kevään 2015 koodikoulut pidetty

Dataseppä kävi pitämässä koodikoulut kaikille Raudaskosken koulun luokille (lk 1-6). Iloisia ilmeitä näkyi paljon, kun lapset tekivät ensimmäiset tietokoneohjelmansa Turtle-roy:lla. Jokainen koulun oppilas ja opettaja pääsi koodikoulun tavoitteeseen, eli sai luotua jotain koodaamalla. Myös se tuli todistettua, että koodata osaa jokainen, joka haluaa. Nämä lapset halusivat!!

maanantai 16. helmikuuta 2015

MS Access 2013 - Viitenumeron laskenta

Hyödyllinen koodinpätkä, jolla voi VBA-scriptissä laskea viitenumeron.
HUOM. Finanssialan keskusliitto (http://www.fkl.fi/teemasivut/sepa/tekninen_dokumentaatio/Dokumentit/kotimaisen_viitteen_rakenneohje.pdf) määrittää, että 
viitenumeron pituus tulee olla vähintään 3 merkkiä + tarkiste.

Seuraava funktio laskee viitenumeron tarkisteen:

Function LaskeViite(ByVal numerosarja As String) As String
    'Muuttujien esittely
    Dim origSarja As String ' alkuperäinen numerosarja
    Dim Laskuri As Byte ' laskuri
    Dim sarjanPituus As Byte ' numerosarjan pituus
    Dim tarkisteNumero As Byte ' tarkistenumero
    Dim sarjanSumma As String ' numerosarjan summa
    Dim kertoimet(2) As Byte ' kertoimet
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim refnumber As String     'Viitenumero ilman jarjestelyä
    Dim outstr As String
    Dim UusiViite As String     'Viitenumero 5 mrk. ryhmissä

    'muuttujien alustus
    origSarja = numerosarja
    sarjanPituus = Len(numerosarja)
    Laskuri = 0
    sarjanSumma = 0
    tarkisteNumero = 0
    kertoimet(0) = 7: kertoimet(1) = 3: kertoimet(2) = 1

    'tarkistetaan annetun numerosarjan pituus ja sisältö
    If (sarjanPituus < 1 Or sarjanPituus > 19) Or Not IsNumeric(numerosarja) Then GoTo Viite_Error

        'käydään numerosarja lävitse
        Do While Laskuri < sarjanPituus
            sarjanSumma = sarjanSumma + (Mid(numerosarja, sarjanPituus - Laskuri, 1) * kertoimet(Laskuri Mod 3))
            Laskuri = Laskuri + 1 'laskurin inkrementointi
        Loop

    'lasketaan tarkistenumero (sarjan summasta seuraava täysi kymmen - sarjan summa)
    tarkisteNumero = (10 - (sarjanSumma Mod 10)) Mod 10

    'palautetaan kutsuvaan aliohjelmaan alkuperäinen numerosarja ja tarkisteNumero
    LaskeViite = origSarja & tarkisteNumero

    refnumber = origSarja & tarkisteNumero
    strlen = Len(origSarja & tarkisteNumero)
    ' / Järjestetään 5 merkin ryhmiin

    If strlen > 5 Then
    j = 0
    For i = strlen To 1 Step -1
        j = j + 1
        If j = 6 Then
            outstr = outstr & " "
            j = 1
        End If
        outstr = outstr & Mid(refnumber, i, 1)
    Next
    UusiViite = ""
    For i = Len(outstr) To 1 Step -1
        UusiViite = UusiViite & Mid(outstr, i, 1)
    Next i

    LaskeViite = UusiViite

    End If

    Exit Function

Viite_Error:

    On Error GoTo 0
    Err.Raise vbObjectError + 1001, , "Viitenumeroksi laskettava numerosarja virheellinen"
    LaskeViite = ""
    Exit Function

End Function

maanantai 9. helmikuuta 2015

VB.net - Tietojen vieminen Excel.CSV tiedostoon

Excelin CSV- muotoiseen tauluun voi viedä VB.net koodissa dataa. Esim. puolipisteellä erotellaan arvot toisistaaan. Jos haluat viedä yhteen Excel soluun dataa, joka sisältää puolipisteen, se on tehtävä näin hankalan näköisesti:

ExcelSolu = """" & EkaMuuttuja & ";" & TokaMuuttuja & """"

torstai 29. tammikuuta 2015

Datasepän koodikoulu 2015 alkanut

Dataseppä aloitti koodikoulun Raudaskosken koululla.

Koodikoulun tarkoitus on tutustuttaa koulun opettajat ja oppilaat (1-6 luokat) koodauksen alkeisiin, ja antaa mielikuva siitä, että koodauskin voi olla helppoa ja innostavaa. Opiskelussa käytetään apuna tarkoitusta varten tehtyä Blogia, josta löytyvät ohjeet alkuun pääsemiseksi (=dataseppa.wordpress.com).

Ensimmäiset koodikoulut opettajien ja 6- luokan kanssa on nyt tammikuussa 2015 käyty. Dataseppä sai hyvää palautetta sekä opettajilta, että oppilailta:
"Koodaus ei ole vaikeaa!",
"Madalsi kynnystä aloittaa ohjelmoinnin opetus, kun se tulee opetussuunnitelmiin 2016 syksyllä!".

Tästä on hyvä jatkaa! Seuraavat koodikoulut pidetään helmi-maaliskuussa, jotta kaikki Raudaskosken koulun oppilaat saavat kokeilla ohjelmointia. Tänä keväänä saatujen kokemusten avulla koodikoulun sisältöä kehitellään edelleen. Tavoitteenahan on aloittaa Raudaskosken koululla 1-6 luokkalaisille suunnattu Datasepän Koodauskerho syksyllä 2015. Siellä voidaankin sitten alkaa opetella vaikka robottien ohjelmointia, nettisivujen tekoa tai mobiiliohjelmointia.

Kaikki Datasepän koodikoulun suorittaneet tulevat saamaan diplomin:


Koodikoulun Raudaskosken koulun oppilaille tarjoaa yhdessä Dataseppä ja Raudaskylän kyläyhdistys.
perjantai 23. tammikuuta 2015

Mikä on Entity Framework 6 ?Entity framework 
= object-relational mapper (ORM) framework

To read or update data, you can use ADO.NET directly by using classes such as SqlCommand, SqlDataReader, SqlDataAdapter, and DataSet. The recommended alternative is to let an object-relational mapper (ORM) framework such as the Entity Framework handle the low-level code that interfaces with an ADO.NET data provider. If you use ADO.NET directly, you have to manually write and execute SQL queries. You also have to write code that converts data from the database's format into objects, properties, and collections that you can work with in code.

Suomeksi:
 • koodiin ei tarvitse kirjoittaa SQL:ää ja komentaa ADO.NET:iä, vaan Entity frameworkista löytyy nopeampi tapa toteuttaa tauluun kirjoitus, luku, päivitys yms.
 • vähempi koodia, vähemmän virhemahdollisuuksia  
 • kun koodi käyttää ORM:ää, niin kantojen siirto SQL serveriltä Windows Azure SQL databaseen onnistuu ilman muutoksia  
 • jos tuntuu, että SQL olisi tehokkaampi jossain erikoistapauksessa, niin: see Advanced Entity Framework Scenarios for an MVC Web Application on the ASP.NET site